Przejdź do treści

Baza danych EuRepoC

Baza danych EuRepoC

Nasze dane są stale aktualizowane w miarę pojawiania się nowych informacji o cyberincydentach. W związku z tym zakodowane dane dotyczące konkretnych incydentów mogą z czasem ulec zmianie. Aby zapewnić odtwarzalność analiz, dostarczamy statyczne” wersje naszych zbiorów danych, wyodrębnianych w różnych odstępach czasu. Można je pobrać bezpośrednio z tej strony.

Struktura plików danych

Plik Excel do pobrania, jest podzielony na trzy arkusze, a pobieranie CSV zawiera trzy oddzielne pliki:

Główny zbiór danych

Ten plik lub arkusz zawiera wszystkie zmienne, zakodowane dla każdego zdarzenia i zorganizowane w taki sposób, że jeden wiersz odpowiada jednemu incydentowi. Przypadki, w których istnieje wiele kodów dla pojedynczej zmiennej dla danego incydentu, są opracowane przez oddzielenie ich średnikami w tej samej komórce.

Zestaw danych odbiorcy

W tym pliku lub arkuszu dane odbiorcy/odbiorczyni są restrukturyzowane w celu ułatwienia analizy. Każda komórka zawiera tylko jeden kod, a dane są "rozpakowane" w wielu wierszach. W związku z tym pojedynczy incydent może obejmować kilka wierszy, które można zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora, przypisanego do każdego incydentu.

Zbiór danych atrybucji

Ten arkusz lub plik jest skonstruowany tak, jak zestaw danych odbiorcy/odbiorczyni. Dane atrybucji są "rozpakowywane" w kilku wierszach, dzięki czemu każda komórka może zawierać tylko jeden kod. Również w tym przypadku pojedynczy incydent może zajmować kilka wierszy, a unikalny identyfikator umożliwia łatwe śledzenie każdego incydentu.

Pobierz pliki danych

The latest stable version of our data can be downloaded in CSV, XLSX or JSON format here: https://zenodo.org/records/11108195

 

Citation:

 

Edit Template
Edit Template

HD-CY. Baza danych CON

Poprzednikiem projektu EuRepoC był oddzielny zbiór danych o konfliktach cybernetycznychHD-CY. CON Global Database 1.0, utworzony na Uniwersytecie w Heidelbergu w latach 2019-2021. Ten zbiór danych, obejmujący lata 2000–2019, został zintegrowany z EuRepoC, udoskonalony i rozszerzony pod względem zastosowanego schematu kodowania. Osiągnięto to w szczególności dzięki zwiększonej interdyscyplinarności podręcznika kodowania oraz zwiększonemu automatycznemu gromadzeniu i przetwarzaniu danych.

Pobierz pliki danych

Edit Template

Welcome to our Cyber Incident Dashboard!

For best results, please view on a desktop device.